Cele fundacji są

1. Wspieranie kultury w powiecie brodnickim;

2. Wspieranie wszystkich dziedzin sztuki i wszelkiej działalności kulturalnej;

3. Inicjowanie przedsięwzięć służących rozwojowi kultury i edukacji;

4. Wspieranie i inicjowanie przedsięwzięć mających na celu wzrost świadomości dziedzictwa kulturowego w Polsce, unii europejskiej i na świecie;

5. Rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

6. Wspieranie twórców i tworzenie warunków rozwoju twórczości młodego pokolenia, zarówno profesjonalnych jak i amatorów;

7. Pobudzanie twórczego ruchu w środowiskach nieprofesjonalnych twórców kultury;

8. Wspieranie inicjatyw lokalnych służących powstawaniu sztuki i kultury;

9. Promocja i popularyzacja nowych zjawisk i idei w kulturze;

10. Promocja talentów;

11. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;

12. Działalność wspomagająca rozwój innowacyjności oraz rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;

13. Działalność charytatywna polegająca na wsparciu merytorycznym i finansowym osób potrzebujących;

14. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

15. Promocja i organizacja wolontariatu, jeżeli działalność ta będzie dotyczyć działań na rzecz realizacji celów fundacji;

16. Działania na rzecz pogłębiania integracji europejskiej;

17. Promocja rzeczypospolitej Polskiej za granicą;

18. Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć prozdrowotnych, poprawiających jakość życia i bezpieczeństwo mieszkańców powiatu brodnickiego.

Dodaj komentarz